COVID-19
  2021-2022
  -
 III 2021/2022
2021 -
-
  2021
  , ߻
 .
     10 11 .
 / English site / AMIT / 2013 / 4kvart13 / gromnuk

4(25) 2013


English version Russian versionARCHITECTURE AND MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL ELECTRONIC SCIENTIFIC - EDUCATIONAL JOURNAL ON SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL AND EDUCATIONAL-METHODICAL ASPECTS OF MODERN ARCHITECTURAL EDUCATION AND DESIGNING WITH THE USAGE OF VIDEO AND COMPUTER TECHNOLOGIES


Article CONCEPTUAL BASICS OF INTERIOR ARCHITECTURE ACCORDING TO ETHNIC AND ART TRADITIONS, MENTALITY AND FOLK HOUSE ARHITECTURE
Authors A. Gromnyuk, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Abstract The article highlights the basics of ethnic style formation, as stylistic trend, characterized by the use of ethnic elements in the formation of artistic image of interior's architecture. The key elements of ethnic style and peculiarities of its utilization in the restaurants architecture are described.

The mentality is one of the main components of ethnic identity. It reflects the world-view of people, leads to the formation of a certain lifestyle, architecture and object-domestic environment. The article outlines the features of ethnic and art traditions, mentality and architecture of national housing of various ethnic groups of Ukraine as a conceptual paradigm in the design of restaurants' modern interior architecture.
Keywords: ethnic and art traditions, national housing, object-domestic environment, mentality, ethnic style
article Article (RUS)
References
 1. Bahmut S.I. Interyer predpriyatij obshchestvennogo pitaniya [Interior of enterprises of public food consumption]. Moscow, 1976, 63 p.
 2. Bosyj O.G. Mif, simvol, ornament [Myth, symbol, ornament]. Vinnica, 2011, 120 p.
 3. Hililov I.M., Kilpe T.L. Interyer i mebel restorana, kafe, stolovoj [Interior and furniture of restaurant, cafe, dining-room]. Moscow, 1968, 134 p.
 4. Hrycyuk L.S., Linda S.M., Jakubovskij V.B. Proektirovaniye predpriyatij obshchestvennogo pitaniya [Planning of enterprises of public food consumption]. Lvov, 2012,184 p.
 5. Gromnyuk A.I. Nacionalnyje poisky v mirovoj arkhitekture ղ- veka [National searches in world architecture of ղ- centuries]. Tradicyji I innovacyji v vyeshem arkhitekturno-hudojestvennom obrazovaniyi: sbornik nauchnyh trudov [Traditions and innovations in higher architectonically-artistic education: ollection of scientific works]. Kharkov, 2012, pp. 120-123.
 6. Danylyuk A.H. Davnyaya arkhitektura ukrainskogo sjela: Etnograficheskij ocherk [Old architecture of the Ukrainian village: the Ethnographic essay]. Kiev, 2008, 256 p.
 7. Dyda I.A. Ukrainskaya arhitektura i priroda. Rolj I mesto prirody v ukrainskoj arkhitekture [Ukrainian architecture and nature. A role and place of nature are in Ukrainian architecture]. Lvov, 2007, 128p.
 8. Masnenko V.V. Ukrainskaya khata [Ukrainian house]. Cherkasy, 2012, 190 p.
 9. Podljevskykh M.B. Vliyaniye vostochnykh kulturnykh tradicyj na formirovaniye ethnicheskoj stilistiki v intirjere (na primerje restoranov nacionalnoj kukhni) [Influence of east cultural traditions on forming of ethnic stylistic in an interior (on the example of restaurants of national kitchen)], Vesnik Kharkovskoj gosudarstvennoj akademii dizajna i iskustv [Journal of the Kharkov state academy of design and arts]. Kharkov, 2008, pp. 129-136.
 10. Rudyk D.E. Proyavleniye ethnicheskoj kultury v dizajne sovremennykh hostinnichnykh kompleksov Ukrainy [A display of ethnic culture is in the design of modern hotel complexes of Ukraine], Ukrainskaya kultura: proshloye, sovremennoye, puti razvitiya: Sbornik nauchnyh trudov [Ukrainian culture: past, modern, ways of development: Collection of scientific works]. Rovno, 2011, pp. 124-129.
 11. Samojlovych V.P. Narodnaya arkhitektura Ukrainy [Folk architecture of Ukraine]. Kiev, 1999, 281 p.
 12. Urenjev V.P. Arkhitektura predpriyatij obshchestvennogo pitaniya [Architecture of enterprises of public food consumption]. Kiev, 1981, 128 p.
 13. Urenjev V.P. Osnovy arkhitekturnogo proektirovaniya predpriyatij obshchestvennogo pitaniya [Bases of the architectural planning of enterprises of public food consumption]. Kiev, 1990, 190 p.